Laufbahn

Tanabe Sotan

Japan

Vereinslaufbahn

  • 31.12.2018 01.07.2015
  • FC Tokyo FC Tokyo

    3 Jahre, 6 Monate

  • 30.06.2013 01.01.2009
  • FC Tokyo FC Tokyo

    4 Jahre, 5 Monate