2
:
3
51'
Nikolaj Ehlers Nikolaj Ehlers
Sam Bennett Sam Bennett
38'
2
:
2
Elias Lindholm Elias Lindholm
32'
1
:
2
0
:
2
26'
Adam Lowry Adam Lowry
0
:
1
8'
Jansen Harkins Jansen Harkins